Logga in

Netsplit.se

Inbjudan till årsmöte 2014

Netsplit.se bjuder härmed in alla medlemmar 2013 & 2014 till årsmöte för föreningen.

Mötet äger rum den 30:e mars 2014 kl 11:00 i Studieförbundet Vuxenskolans lokaler (Fridhemsplan i Mora)
Karta/vägbeskrivning: https://goo.gl/maps/IPbZx
Vi bjuder på fika.

Motioner (förslag på ärenden att behandla) från medlemmar ska ha inkommit till styrelsen senast
den 2014-03-26. Dessa skickas via e-post till styrelsen[at]netsplit.se

Om du inte kan närvara vid mötet men ändå vill bli representerad så måste en signerad fullmakt
vara tillhanda styrelsen senast den 2014-03-29. Om du vill ha mer information eller behöver
hjälp kan du kontakta styrelsen[at]netsplit.se

Följande punkter kommer att avhandlas i dagordningen:

 • §1. Mötets öppnande
 • §2. Mötets behörighet
 • §3. Val av mötets ordförande
 • §4. Val av mötets sekreterare
 • §5. Val av två justeringsmän tillika rösträknare
 • §6. Styrelsens verksamhetsberättelse för förra året
 • §7. Ekonomisk berättelse för förra året
 • §8. Revisorernas berättelse för förra året
 • §9. Ansvarsfrihet för förra årets styrelse
 • §10. Årets verksamhetsplan
 • §11. Årets budget och fastställande av medlemsavgift
 • §12. Val av årets styrelse
 • §13. Val av årets revisor
 • §14. Val av årets valberedare
 • §15. Stadgeförändring
  Förslag: Följande text stryks ur stadgarna: "Om en person missköter sitt förtroendeuppdrag eller
  frånvarar från verksamhet enligt de regler som bestämts inom styrelsen kan personen uteslutas
  från styrelsen - uteslutning av styrelsemedlem görs genom majoritetsbeslut i styrelsen."
  Bakgrund: Efter inträde till Sverok påpekade de att texten ovan inte är tillräckligt demokratisk,
  endast årsmötet skall ha makt att avsätta styrelsemedlemmar.
 • §16. Motion: Ändring av buffert
  Bakgrund: Vid förra årets årsmöte fastställdes en buffert på 5500kr som alltid ska finnas tillgänglig
  i föreningens kassa, en motion har inkommit som föreslår att vi ökar summan för denna buffert.
 • §17. Övriga frågor
 • §18. Mötets avslutande

Mvh.
Styrelsen
Netsplit.se