Logga in

Netsplit.se

Stadgar för Netsplit.se

 1. Föreningens namn

  Föreningens namn är Netsplit.se

 2. Föreningens säte

  Styrelsen har sitt säte i Orsa.

 3. Föreningsform

  Föreningen är en ideell förening. Föreningen är ansluten till Sveriges roll- och konfliktspelsförbund.

 4. Syfte

  Föreningens syfte är främst att främja spelande av olika former av spel.

 5. Oberoende

  Föreningen är religiöst och partipolitiskt obunden.

 6. Verksamhetsår

  Verksamhetsåret är 1 januari till 31 december.

 7. Medlemmar

  Som medlem antas intresserad som godkänner dessa stadgar och aktivt tar ställning för ett medlemskap genom att årligen betala föreningens medlemsavgift eller, om medlemskapet är gratis, årligen göra en skriftlig anmälan till föreningen. Avgiftens storlek beslutas på årsmötet. Årsmötet kan besluta att det är gratis att vara medlem.

  En medlem som allvarligt skadar föreningen kan avstängas av styrelsen. Avstängd medlem måste diskuteras på nästa årsmöte. Antingen så upphävs då avstängningen eller så utesluts medlemmen.

  Styrelsen och årsmöte kan upphäva avstängning och uteslutning.

 8. Styrelsen

  Styrelsen ansvarar för föreningens medlemslista, bidragsansökningar, medlemsvärvning, beslut som tas på årsmöten och övrig verksamhet.

  Föreningens styrelse består av ordförande, kassör och sekreterare. Vid behov kan även vice ordförande och extra ledamöter väljas.

  Samma person får inte ha flera poster i styrelsen.

  Styrelsen väljs på årsmöte och tillträder direkt efter valet. Valbar är medlem i föreningen.

 9. Revisorer

  För granskning av föreningens räkenskaper och förvaltning väljs på årsmöte en eller två revisorer. Valbar är person som inte sitter i styrelsen. Revisor behöver inte vara medlem i föreningen.

 10. Valberedning

  För att ta fram förslag på personer till de i stadgarna föreskrivna valen kan årsmötet välja en eller flera valberedare. Valbar är medlem i föreningen.

 11. Ordinarie årsmöte

  Ordinarie årsmöte ska hållas senast den 31 mars varje år. Styrelsen beslutar om tid och plats. För att vara behörigt måste föreningens medlemmar meddelas minst två veckor i förväg antingen via e-post, föreningens hemsida eller lokal tidning.

  Följande ärenden ska alltid behandlas på ordinarie årsmöte:

  1. mötets öppnande
  2. mötets behörighet
  3. val av mötets ordförande
  4. val av mötets sekreterare
  5. val av två personer att justera protokollet
  6. styrelsens verksamhetsberättelse för förra året
  7. ekonomisk berättelse för förra året
  8. revisorernas berättelse för förra året
  9. ansvarsfrihet för förra årets styrelse
  10. årets verksamhetsplan
  11. årets budget och fastställande av medlemsavgift
  12. val av årets styrelse
  13. val av årets revisor
  14. val av årets valberedare
  15. övriga frågor
  16. mötets avslutande
 12. Extra årsmöte

  Om styrelsen vill, eller revisor eller minst hälften av föreningens medlemmar kräver det ska styrelsen kalla till extra årsmöte. Vid giltigt krav på extra årsmöte kan den som krävt det sköta kallelsen. För att vara behörigt måste föreningens medlemmar meddelas minst två veckor i förväg antingen via e-post, föreningens hemsida eller lokal tidning.

  På extra årsmöte kan bara de ärenden som nämnts i kallelsen behandlas.

 13. Firmateckning

  Föreningens firma tecknas av ordförande och kassör var för sig. Om särskilda skäl föreligger kan annan person utses att teckna föreningens firma.

 14. Rösträtt

  Endast fullt betalande närvarande medlem har rösträtt på årsmöte. På styrelsemöten har endast närvarande ur styrelsen rösträtt.

 15. Röstetal

  Alla frågor som behandlas på årsmöte eller styrelsemöte avgörs med enkel röstövervikt om inget annat står i stadgarna. Nedlagda röster räknas ej.

  Varje person med rösträtt har en röst. Vid lika röstetal får slumpen avgöra.

 16. Stadgeändring

  Dessa stadgar kan bara ändras på årsmöte.

  För att vara giltig måste ändringen antas med två tredjedelar av antalet röster. Då stadgeändring ska ske måste förslaget delges medlemmarna i kallelsen till mötet. I annat fall måste ändringen antas enhälligt.

  Ändring av föreningens stadgar om föreningsform (§3), syfte (§4), stadgeändringar (§16) och upplösning (§17) kräver likalydande beslut på två på varandra följande ordinarie årsmöten.

 17. Upplösning

  Förslag om föreningens upplösning får endast framläggas på årsmöte.

  Att upplösning ska behandlas måste framgå av kallelsen.

  Föreningen kan inte upplösas så länge minst fem medlemmar vägrar godkänna upplösningen.

  Vid upplösning ska föreningens skulder betalas. Därefter ska föreningens tillgångar gå till verksamhet i enlighet med föreningens syfte. Hur detta ska ske beslutas på det sista årsmötet.